Other Texas Fiber Shows


DFW Fiber Fest – September 22 – 25, 2022 – https://dfwfiberfest.org/schedule.html

Texas Fleece and Fiber – October 28-30, 2022 – https://texasfleeceandfiber.com/

East Texas Fiber Festival – November 18-19, 2022 – https://easttexasfiberfestival.weebly.com/

Bandera Fiber and Arts Week – https://banderafiberandarts.com/

Yellow Rose Fiber Fiesta – April 28-28, 2023 – https://yellowrosefiberfiesta.com/yellow-rose-fiber-fiesta/

Yellow Rose Fiber On the Coast – January 28-29, 2023 – https://yellowrosefiberfiesta.com/yellow-rose-on-the-coast/